Laju Reaksi

Sunday, 23 February 2014

Kesedihan ku

Jika kau merasa bahagia bersama orang lain,,
maka q rela untuk kau tinggalkan.
walaupun terasa berat untuk melepasakan mu..
tapi aku akan mencoba dan berusaha,,,
untuk dapat melihat mu bahagia,,
walaupun terasa sakit....
I love you.........

Tuesday, 29 October 2013

Kisah Masyarakat dayak (Nyai Balau)


NYAI BALAU
PART I
Katika huran intu ‘lewu Tewah’, (wayah tuh jari lewu hai, Kecamatan Tewah, daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah), tege ije biti oloh bawi bahalap, arae “Nyai Balau”.  Ie inggare Nyai Balau awi ie babalau panjang tuntang bahalap tutu. Puna kahalap bau-matae, pupus bulue lamus malisen baputi. batarung sarita hapus batang danum Kahayan. Iye oloh bawi je randah atei, hormat dengan oloh bakas, tuntang tau dengan oloh are. Hatue je kueh je dia handak dengae. Tapi, dia oloh barangai je bahanyi “misek” (melamar) Nyai Balau, awi ie bara utus uluh basewut hung lewu Tewah te. Tuntang kea oloh bakas Nyai Balau mangilak anake te kawin dengan oloh hatue ije basewut kea.
Singkat kesah, tarung sarita kahalap Nyai Balau te, tara hining awi ije hatue bakena, je arae “Kanyapi”. Dia laluen kakenae, Kanyapi kea oloh ije pintar tuntang harati. Ie palus manyundau oloh bakas Nyai Balau palus misek dengan ewen, niat hajat handak manduan Nyai Balau akan indu sawae. Awi Kanyapi bara utus gantung tuntang oloh je basewut kea, maka oloh bakas Nyai Balau, manarima pisek Kanyapi. Huang katika segera balalu ilalus Pesta Pangawin Kanyai dengan Nyai Balau dengan pesta hai tuntang rami.
Awi Kanyapi dengan Nyai Balau jari mangabali arepe, te ewen ndue handak belum kabuat, melai huang eka kabuat. Palus ewen manyundau oloh bakas manyarita ampin kanahuang kapakat ewen. Oloh bakas Nyai Balau dia mangahana. Ye ewen melai ije huma kabuat ije jari imangun oloh bakas Nyai Balau.
Kanyapi dengan Nyai Balau belum sanang melai hung huma seruk ewen kabuat. Tuntang awi Kanyapi oloh je pintar tuntang harati, kea puna tau dengan oloh melai lewu te, ie irega tuntang ihormat oloh, dan kajaria Kanyapi inggatang oloh ie manjadi “Tamanggung” oloh manggare arae “Tamanggung Kanyapi.” Aluh te kea ewen ndue kabalie magun hindai sukup kahanjak, awi ewen ndue hindai ati mandinun anak. Tapi ewen ndue dia bagetus balakudoa, balaku asi bara Hatalla ije kuasa, uka tau manenga anak akan ewen.
Pire-pire nyelu tinai, kajariae ewen ndue mandinun ije anak hatue, bakena balinga. Narai dia kalaluen kahanjak Tamanggung Kanyapi dengan Nyai Balau tagal anak te. Ewen ndue mahaga anak te puna babuah, tuntang eka kaharap ewen, jeha anak tuh tau mimbit kasanang kahanjak, je sinta oloh bakas tuntang kare tundah kula. Tamanggung Kanyapi dia mangahana anake pakat busik bangang dengan anak tabela lewu, uka ie kasene tuntang tau pakat dengan oloh are. Puna bahalap ih ampin kahimat atei Tamanggung dengan anak hatue je ije-ije te.
Genep andau anak te busik bangang dengan anak tabela lewu. Hung sinde andau anak Tamanggung Kanyapi dengan Nyai Balau te dia buli-buli, sampai andau jari sasanja. “Boh, lehae anak itah palus hindai buli ampie, kuan Nyai Balau dengan kabalie. Mikeh magun bangang herah, kuan Kanyapi.”
Andau lius hamalem, karatak lewu jari kaput pijem anak Kanyapi-Nyai Balau hindai kea buli. Has, itah manggau anak itah te.! Kuan Nyai balau. Tau layang hayang ie.!
Ye lius kea ewen ndue mangumbang lewu Tewah kau, manggau anak ewen ndue. Hoii, hoii ewen nambawai mangahau anake… hindai kea sundau. Alem jari ambu, kaheka puna sadang kea, Kuan Kanyapi, keleh itah buli helu, jewu tinai itah manggau anak itah. Ye ewen ndue buli palus batiruh.
Hung tampalawei andau Tamanggung Kanyapi mantahau oloh lewu, mansanan anak ewen nihau layau. Ye, Tamanggung Kanyapi dengan Nyai Balau tuntang oloh lewu te mangumbang hapus lewu, mamantu garantung mangahau anak te. Pire-pire andau mahin  dia sundae kea.
Nyai Balau tutu pehe atei tuntang mangkeme manyasal, awi manalua anake busik bangang laju-lajur sampai sa-sanja. Anak tunggal ije biti eka kaharap huang, nihau layang.
Hung ije katika Nyai Balau, benye-benyem tulak bara lewu humae, palus manalih ije himba, je jahai oloh talihe. Hung hete Nyai Balau “balampah”, mikeh tege asi Hatalla ngambu, mansanan tahiu anake je nihau layau nah. Uju andau uju alem katahie Nyai Balau balampah. Hung andau kauju te atun dumah oloh bakas, ije tambi manggapi ie palus mansanan narai mawi anak ewen jatun tau sundau.
Oii, esu (kuan tambi te) aku mangatawan narai jalanam, ikau manggau anak hatuem je hayang nah. Yoh, tambi puna tutu (kuan tumbah Nyai Balau). Keleh ikau buli ih (kuan tambi), anakm te dia je hanyang, ie jari matei. Ie “ingayau” awi Antang bara Juking Sopang, kuan oloh bakas te.
Mahining auh tambi te, Nyai balau tarewen, palus nambawai manatum anake je jari matei awi kayau bara Juking Sopang, je bagare “Antang”
Huang kahetang angat atei, Nyai Balau hamau, kareh ie keme Antang te aku “mambaleh bunu” (balas dendam), aku dia manalua ie..!!
Iyoh, esu, kuan tambi te, amun puna niatm mambaleh bunu dengan Antang, tuh inengaku akam kaji kagancang tuntang “bahalai sakti”, hapan manaharep kare musuh aim.
Nyai Balau dia kalapean batarima kasih dengan tambi te, je jari manenga kaji tuntang bahalai sakti, tambi te palus lilap taharep ie.
Limbah te Nyai Balau, buli akan lewu humae. Hung humae jari mentai banae Tamanggung Kanyapi tuntang kare kula babuhan. Ewen pehe atei, awi Nyai Balau lilap jatun kabar saritae pire-pire andau.
Nyai Balau mansanan ampin jalanae, je malihi lewu huma, palus akan himba, balampah, manggau petunjuk bara Tuhan je Kuasa tahiu anake je hayang nihau, tuntang ie jari inyundau oloh bakas je manenga akae bahalai sakti te.  Aluh Kanyapi pehe atei mahining kesah sawae Nyai Balau, ie atun kasalawah angat awi sawae Nyai Balau jari buli dengan salamat.
Balalu Nyai Balau mimbit Tamanggung Kanyapi kea dengan oloh lewu Tewah tulak akan Juking Sopang, handak mambaleh bunu dengan Antang. Sana sampai Juking Sopang, Nyai Balau palus mantehau kayau jebagare Antang nah, uka ie dumah tangguh ewen tuntang mangaku kasalae hayak balu ampun.
Oiii… Antang..! En tutu ikau mangayau anakku? Amun puna tutu keleh ikau mangaku bua-buah tuntang balaku ampun dengangku tuntang kabalingku Tamanggung Kanyapi, sahelu bara aku nihau kasabar dengam..!! Kuan auh Nyai Balau.
Lelalehan katamammu! Kuan Antang tumbah. Ela ikau barangai auhmu dengangku, jatun aku menetek kuluk anakm te. Tau ikau kareh je netekku..!
Boh! Buju-bujur Antang, aku tuh magun sabar, keleh ikau mangaku ih. Aku mangatawan taluh gawim, dia ulih ikau mananjaru aku.
Puna lecak kajuhu (kasombong) Antang, dia kea ie mangaku tuntang balaku ampun.  Awi ie mangkeme uluh hatue je gancang tuntang mamut, te ie malah manyilak mandau, manejep Nyai Balau. Kalahi dia balang kea, Antang puna mahimat mampatei Nyai Balau, ie puna oloh je mamut Menteng hayak tamam kare kaji lampahe kea. Tapi ie dia ulih mampahimang Nyai Balau. Nyai Balau puna mangat ih mambuang kare tejep simbur mandau Antang. Nyai Balau puna dia bawi barangai, tamam ampin kaapike manaharep Antang. Tepa rise kea Antang, palus ie manejep buta irah, sambil gantau dia tau kana. Balalu Nyai Balau mangibar bahalai sakti nah mangana Antang, palus Antang manjatu taleku, balemu kare utut siku Antang.
Ampie lague,  Nyai Balau magun tege niat bahalap, ie dia handak mampatei Antang. Nyai Balau dengan Tamanggung Kanyapi mamakat dengan kula babuhan Antang uka kalahi te tende, dan handak badamai dengan ewen, baya Antang harus mangaku kasalae tuntang membayar manumun Adat Dayak Nguju, Antang buah singer.
Tapi Antang puna oloh je batekang atei, tuntang dia handak mangalah, awi puna ie mangkeme oloh je tamam mamut Menteng, ie dia mangaku kalah taharep Nyai Balau. Ye dengan sakalep kare pangatawae, kaji lampah ayue, Antang hingkat marawus, haluli manejep Nyai Balau. Te kalahi hati puna dia tau balang, oloh are umba kea kajaria kalahi te. Nyai Balau manaharep Antang, je beken manaharep je beken. Hapus Juking Sopang hewui daha, kalahi puna hapatei ndai. Dan Nyai Balau dia manenga ampun akan Antang palus ie mahewes bahalai sakti ayue kana Antang, Antang tajarungkup palus matei hung lengan Nyai Balau.
Kalahi te tende awi Antang matei, balalu Nyai Balau, Tamanggung Kanyapi dengan rombongan buli akan lewu Tewah, awi mangkeme jari mambaleh bunu, ewen malihi Juking Sopang je hewui daha. Awi are je matei hete termasuk Antang. Awi te Juking Sopang smpai wayah tuh inggare oloh “Rangan Daha”
Limbah peristiwa kalahi hai te, Nyai Balau tambah batarung sarita, ie ingikeh oloh hung lewu Tewah. Jatun ije je bahanyi merusak lewu. Oloh lewu Tewah manggatang Nyai Balau kilau ije “Pangkalima” (pahlawan dan pemimpin sakti). Manggatang sewut sarita lewu Tewah je sasar rami tuntang aman.
Ampie lague, hung lewu Juking Sopang magun mingkes kasangit hai. Ewen tundah kula genep babuhan Antang je matei nah ewen te mangun dendam, dan handak mambaleh bunu tinai, ewen menyusun kare strategi, mengumpul oloh are je balinga, uka mambaleh bunu manyarang lewu Tewah dan Nyai Balau dengan Tamanggung Kanyapi (ampie lague cagar kalahi hai tinai je akan inaharep ewen)
Limbah babuhan taliau Antang jari pakat, te ewen tulak handak manyarang lewu Tewah, dan mamaleh bunu dengan Nyai Balau ewen ndue Kanyapi.  Ewen dia manyuru batang danum, tapi ewen maliut mananjung mahalau parak kayu, sewu janah, mandai bukit, mananjung benye-benyem uka oloh dia mangatawan pandumah ewen.
Metuh andau sasanja babuhan Antang bara Juking Sopang sampai hung “Bukit Ngalangkang”. Bukit te pas hung likut lewu Tewah. Ewen tende, palus maatuh kare rancana, handak manyarang lewu Tewah metuh andau hamalem, manunggu oloh batiruh bakalis. Sampai katika andau jari hamalem, te babuhan bara Juking Sopang muhun bara Bukit Ngalangkang, handak tame lewu Tewah. Sana tukep lewu Tewah, ewen kau pules pindi, sasat jalan, boh, haluli akan Bukit Ngalangkang tinai.
“Haww!!! kuan auh ije biti.  “ Mbuhen itah pules pindi, taputa-putar melai hung bukit tuh ih.? Lehae itah dia tau manampayah lewu Tewah te? Lehae itah kilau hayang, haluli akan bukit Ngalangkang tuh? “Amun kilau tuh dia tau itah tame lewu Tewah kau, mahin amun itah mambaleh bunu??!! kuan ije biti tinai.
“Oh… pasti awi taluh hapan Nyai Balau kau, kuan ije biti. Ie jari mandiding lewu Tewah te hapan salatutup, uka itah dia tau manampayah tuntang tame ka hete..!!”
“Amun kilau te, has itah membuka salatutup te, mahapan kare kaji patua itah, kuan je beken.”
Puna sakalepah pangatawan ewen bara Juking Sopang, handak membuka dinding/pagar lewu Tewah,  kilau kaji “salatutup” ayun Nyai Balau, puna dia tara buka kea. Ampie labih gantung kaji Nyai Balau.
Hung kapusang angat babuhan bara Juking Sopang, ewen hamauh : “Amun kilau tuh dia bakae itah tau mambaleh bunu, malawan Nyai Balau, membuka salatutupe gin itah dia ulih, mahin amun itah manaharep bitie…!! Awi te keleh itah bulih ih, itah dia bakae manang manaharep Nyai Balau te!!”
Ye, babuahan bara Juking Sopang, haluli buli akan Lewu Juking Sopang, hayak dengan kapehen atei ewen, awi balang mamaleh bunu. Puna dia tara tanding kea je Nyai Balau te. Puna Nyai Balau jari mangatawan ampin rancana tuntang pandumah babuhan bara Juking Sopang te…. awi te ie mamasang salatutup lewu. Puna ie dia mangahandak kalahi hai tinai,
Harue limbah te Nyai Balau manyarita ampin tiruk itung babuhan bara Juking Sopang, akan warga Tewah, basa ewen handak manyarang lewu Tewah, tapi dia ulih menembus salatutup lewu.
Limbah peristiwa jete, Lewu Tewah puna jatun ije je bahanyi mangaraee. Kute ampin kahalap lewu Tewah, manjadi lewu je aman tuntang jatun ije biti je bahanyi mawi gawi sala, awi kikeh tuntang kahurmat oloh lewu dengan Nyai Balau.
Sampai hapus umur pambelom Nyai Balau, ie manjadi pangkalima je batarung, tuntang bahalap taluh gawie. Ie oloh ije sinta kapakat tuntang ie halajur ingenang oloh are….. Sampai tuh aran “Nyai Balau” tatap basewut…… Ie kilau tampengan “Bawin Dayak Babalau Panjang je manjadi Pangkalima”.
Tagal Tarung sarita Nyai Balau, je turun menurun sampai wayah Balanda manjajah Indonesia, mawi kare sardadu Balanda mikeh/ dia bahanyi  manggapi lewu Tewah.


PETEH PENYANG  :
  1. Babuah mahaga anak, ela laya, ela lalau manalua anak busik bangang dia katawan jam ie buli ka huma.
  2. Ela Balecak / bajuhu kilau Antang, sagantu-gantung ilmu tege hindai je labih gatung, keleh randah atei. Dan ela itah manguan gawi je dia patut, mawi mampatei oloh, dia handak  mangaku kasalae, dia handak balaku ampun maaf. Itah amun sala keleh balaku maaf.
  3. Nyai Balau patut akan indu suntu, ampin sintae, asie, dengan oloh, aluh oloh sala dengae. Iye dia manggau kasuat, Bahalap baue matae, bahalap ateie, tapi amun sasat jake, ie  “Isen Mulang” pantang mundur bara kabujur.

Sunday, 13 October 2013

RPPRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran
: 
Kimia
Kelas/Semester
: 
XI/1
Pertemuan ke
:
I (Pertama)
Alokasi Waktu
: 
2 x 45 menit
Standar Kompetensi
: 
Memahami konsep larutan elektrolit dan non elektrolit
Kompetensi Dasar
: 
Membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit
Indikator
: 
1.      Menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit
2.      Menjelaskan gejala-gejala hantaran listrik melalui larutan
3.      Menjelaskan teori Ion Svante Arrhenius
4.      Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar.
5.      Mengelompokkan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah

 I.      TUJUAN PEMBELAJARAN
   Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:
1.      Menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit
2.      Menjelaskan gejala-gejala hantaran listrik melalui larutan
3.      Menjelaskan teori Ion Svante Arrhenius
4.      Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar.
5.      Mengelompokkan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah

II.            URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Indikator 1
Horizontal Scroll: 1. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena zat elektrolit dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas.
2. Larutan nonelektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat nonelektrolit dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik.

0052.JPG            Elektrolit Dan NonelektrolitIndikator 2
Gejala-Gejala Hantaran Listrik Melalui Larutan
Daya hantar listrik larutan adalah kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik. Sifat hantar listrik berbeda-beda. Hantaran listrik melalui larutan dapat diuji dengan suatu alat yang disebut electrolyte tester, seperti pada gambar 1.8. Adanya hantaran listrik ditandai oleh menyalanya lampu pijar pada rangkaian itu dan /atau adanya suatu perubahan (misalnya timbul gelembung) pada salah satu atau kedua elektrodanya.
Gambar 1.8. Elektrolit dan nonelektrolit. (a) H2O adalah non-elektrolit sehingga tidak menghantarkan listrik, lampu tidak menyala (b) dan (c) HCl dan NaOH adalah larutan elektrolit, terlihat lampu menyala.


Indikator 3
Teori Ion Svante Arrhenius
Menurut Svante Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Sebagaimana telah diamati pada kegiatan diatas, NaCl, HCl, NaOH, dan CH3COOH tergolong elektrolit. Zat-zat ini dalam air terurai menjadi ion-ion sebagai berikut :
NaCl (s)                         + 
HCl(g)                                  + 
NaOH(s)                                       + 
CH3COOH(l)                    + 
Adapun zat nonelektrolit dalam larutan tidak  terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul.
Contoh :
C2H5OH(l)                      C2H5OH(aq)          
     Etanol
CO(NH2)2(s)                   CO(NH2)2(aq)
      Urea
     Indikator 4
Elektrolit senyawa ion dan senyawa kovalen polar
1.      Senyawa Ion
q  Senyawa ion misalnya NaCl dan NaOH, terdiri atas ion-ion. NaCl terdiri atas ion-ion , sedangkan NaOH terdiri atas ion OH-.
q  Padatan: Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebab, dalam padatan, ionionnya tidak bergerak bebas, melainkan diam pada tempatnya. Oleh karena itu, padatan senyawa ion tidak menghantarkan listrik.
q  Lelehan: Dapat menghantarkan listrik. Sebab, dalam lelehan, ion-ionnya dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. sehingga lelehan dan larutan senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik.


Gambar : susunan ion-ion dalam (a) Kristal (b) lelehan, dan (c) larutan.

2.      Senyawa Kovalen Polar
q  dilarutkan dalam air, senyawa utuh dalam bentuk molekulnya dan tidak bermuatan artinya senyawa tersebut tidak terionisasi. Contoh reaksinya : CO(NH2)2 (s)  +  H2O(l)    ®   CO(NH2)2(aq)
q  Namun Padatan: Tidak dapat menghantarkan listrik, karena padatannya terdiri atas molekul-molekul netral meski bersifat polar.
q  Lelehan: Tidak dapat menghantarkan listrik, karena lelehannya terdiri atas molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas.
Larutan (dalam air) : Contohnya,  CO(NH2)2 (urea), karena jika senyawa tersebut tidak semua senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan listrik dalam pelarut air karena molekul-molekulnya akan terurai menjadi ion-ionnya. Contoh:
CH3COOH(aq)   ®    H+(aq)    +    CH3COO-(aq)


Gambar : Larutan cuka yang merupakan senyawa kovalen polar
 
 

Akan tetapi senyawa kovalen polar yang lain, seperti gula tidak dapat menghantarkan listrik dalam pelarut air. Hal ini disebabkan molekul-molekul gula tidak dapat terurai menjadi ion-ion dalam pelarut air. Jadi senyawa kovalen polar dapat berupa elektrolit maupun non-elektrolit. Bersifat elektrolit jika dapat bereaksi dengan pelarut air (terhidrolisis).
Indikator 5
Elektrolit kuat dan Elektrolit lemah
1.      Elektrolit kuat, adalah zat elektrolit yang terurai sempurna dalam air. Daya hantar listriknya relatif baik. Tergolong elektrolit kuat yaitu: HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, NaCl, dan lain-lain
2.      Elektrolit lemah, adalah zat elektrolit yang terurai sebagian membentuk ion-ionnya dalam pelarut air. Tergolong elektrolit lemah yaitu: CH3COOH, HCN, NH4OH, dan lain-lain
Kuat atau lemahnya suatu elektrolit, secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan
derajat ionisasi/derajat disosiasi:
Folded Corner: "α"=(mol zat terionisasi)/(mol zat mula-mula)
Harga derajat ionisasi berkisar antara 0 dan 1, dengan ketentuan :
α = 0 zat tak terionisasi (non elektrolit)
α = 1 zat terionisasi seluruhnya (elektrolit kuat)
α < 0 < 1 zat terionisasi sebagian (elektrolit lemah)
Semakin besar derajat ionisasi, semakin kuat sifat elektrolitnya. Reaksi elektrolit kuat dituliskan dengan satu arah ke kanan. Contohnya sebagai berikut :
                        NaCl (aq)    ®   Na+ (aq)      +       Cl- (aq)
                        HCl (aq)   ®   H+ (aq)   +   Cl- (aq)
Jika zat terionisasi sebagian, reaksi ionisasinya dituliskan dengan dua arah anak panah yang bolak balik. Contohnya sebagai berikut :
                        CH3COOH (aq)                     CH3COO- (aq)  + H+ (aq)
                        NH4OH (aq)                  NH4+(aq)   +   OH- (aq)
III.            METODE PEMBELAJARAN
Metode  : Ceramah
Model    : Kooperatif Tipe STAD

IV.               LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
FASE
KEGIATAN
WAKTU
I
A.    Pembukaan
-          Salam
-          Guru mengajak siswa untuk berdoa dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa.
-          Absensi
-          Mengaitkan materi terdahulu yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari.
-          Motivasi
¨     Pernahkan kalian melihat orang yang menangkap ikan dengan menggunakan aliran arus listrik?
¨     Apakah kalian tahu mengapa air dapat menghantarkan listrik?
-          Prasyarat
Siswa memahami ikatan kimia, sifat senyawa ion dan
Kovalen.
10 menit
II
B.        Kegitan inti
-          Guru menjelaskan topik dan tujuan pembelajaran
-          Guru membagi siswa dalam bentuk berkelompok secara heterogen. Tiap kelompok terdiri dari 3 orang siswa.
-          Guru menjelaskan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan siswa. Seperti sarana hand out dan media pembelajaran yang digunakan.
-          Guru menjelaskan materi yang diajarkan, meliputi :
1.      Menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit
2.      Menjelaskan gejala-gejala hantaran listrik melalui larutan
3.      Menjelaskan teori Ion Svante Arrhenius
4.      Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar.
5.      Mengelompokkan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah
(penyampaian materi diselingi/diperjelas menggunakan macromedia flash MX)
-          Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum jelas untuk bertanya terhadap materi yang sudah di sampaikan.
-          Guru memberikan soal latihan kepada siswa dan siswa menjawabnya dengan cara didiskusikan dengan anggota kelompoknya, dan menetapkan waktu yang digunakan untuk menjawab soal latihan tersebut.
-          Guru meminta kepada siswa untuk menukar hasil jawaban tiap kelompoknya dengan kelompok yang lainya dan hasil jawaban latihan dari masing-masing kelompok dikoreksi oleh kelompok yang berbeda tersebut.
-          Guru meminta kepada salah satu siswa dari tiap anggota kelompok untuk menuliskan hasil diskusi jawabanya dipapan tulis dan bersama-sama membahasnya.
-          Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai paling tertinggi.
65 menit

C.       Kegiatan penutup
-          Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada hasil pembahasan jawaban latihan.
-          Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah diajarkan.
-          Guru memberikan PR kepada siswa serta memberikan motivasi belajar kepada siswa untuk belajar dirumah mengenai pelajaran yang sudah disampaikan dan materi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang.
-          Guru mengajak siswa untuk berdoa dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa.
-          Guru memberikan salam penutup
15 menit

V.          ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
1)      Alat Pembelajaran
:

§  Papan tulis
§  Spidol
§  Penghapus

2)      Bahan Pembelajaran:


§  Buku Kimia untuk SMK dan MAK Kelas XI karangan Michael Purba. 2010. Penerbit Erlangga
§  Buku Kimia Kelas XI 2A  karangan Michael Purba. 2004. Penerbit Erlangga.
§  Buku Kimia untuk Kelas XI jilid 2A karangan Sri Sudiono.dkk. 2005. Penerbit Intan Pariwara.
§  Buku Kimia untuk SMA Kelas XI karangan Unggul Sudarmo. 2005. Penerbit Erlangga.
§  Handout
§  Soal-soal latihan
§  PR.

3)      Media Pembelajaran
:
LCD, laptop  dan Animasi Macromedia Flash MX

VI.          PENILAIAN
Aspek Kognitif
Siswa dapat:
1.      Menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit
2.      Menjelaskan gejala-gejala hantaran listrik melalui larutan
3.      Menjelaskan teori Ion Svante Arrhenius
4.      Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar.
5.      Mengelompokkan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah
Aspek Psikomotorik
Siswa dapat:
Terampil dalam mengemukakan pendapat.
Aspek Afektif
Siswa dapat:.
1.         Berpartisipasi aktif pada saat KBM.
2.         Menghargai pendapat teman
3.         Melalui keaktifan siswa selama selama mengikuti kegiatan pembelajaran.Palangka Raya, 28 September 2011
Praktikan,


ACC 108 032

 
 


Mengetahui,
NIP. 19790608 201001 2 009

 
     Dosen Pembimbing,                                                                   Guru Pamong,NIP. 19640918 198903 1 002


Kepala Sekolah SMK Al-Ishlah PalangkarayaNIP. 19660907 199303 1 008